Smlouva o zprostředkování - položky na objednávku

1. Všeobecná ustanovení podmínek užití - Obchodní podmínky -  Smlouva o zprostředkování

1.1. Provozovatelem www.3Dfotodesign.fun a www.3Dfotodesign.eu je Small-Packet s.r.o., Uhelná Příbram 41, 58245, IČ: 08233608, DIČ: CZ08233608 zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové odd.C, vl. 43990 (dále jen „Provozovatel“). Provozovatel zprostředkovává zájemcům (kupujícím) obchody přímo s Dodavatelem a Prodejcem.

Dodavatelem a tedy Prodávajícím i Odesílatelem  je obchodní či výrobní firma v zahraničí, tj. zejména v Číně, Hong Kongu, Indii a Singapuru (dále jen ,,Dodavatel").

Jelikož nepřijímáme platby jinak než na bankovní účet, nespadáme do evidence EET. Nejsme plátci DPH.

1.2. Níže uvedené podmínky upravují zprostředkování nákupu mezi Kupujícím a Provozovatelem na www.3Dfotodesign.fun a www.3Dfotodesign.eu. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

1.3. Provozovatel zprostředkovává Kupujícímu nákup zboží od Dodavatelů, t.j. objedná za něj zboží u dodavatele a zaplatí za něj kupní cenu, popřípadě zboží reklamuje, to vše za níže uvedených podmínek. 

1.4. Provozovatel uzavírá s Kupujícím formou odeslání a zaplacení závazné objednávky smlouvy o zprostředkování (dále jen „Smlouva“). Po uzavření smlouvy Provozovatel zprostředkuje Kupujícímu nákup zboží od Dodavatele jménem Kupujícího a na jeho účet.

1.5. Kupní smlouva na vybrané zboží na www.3Dfotodesign.fun a www.3Dfotodesign.eu vzniká mezi Kupujícím a Dodavatelem, nikoliv mezi Zprostředkovatelem a Kupujícím.

 

2. Výběr zboží k objednání, uzavření smlouvy

2.1. Zboží je dle zaměření obrazově prezentováno ve virtuální nabídce umístěné na webových stránkách www.3Dfotodesign.fun a www.3Dfotodesign.eu U každého zboží je uveden jeho název, popis, cena a popřípadě další doplňující informace.

2.2. Výběr zboží k objednání kupující provádí jeho vložením do nákupního košíku. Odesláním výběru zboží uzavírá Kupující s Provozovatelem smlouvu o zprostředkování a dává Provozovateli pokyn k objednání zboží u Dodavatele.

2.3. Za výběr zboží odpovídá Kupující.

2.4. Po výběru zboží Kupující prostřednictvím elektronické pošty obdrží potvrzení o přijetí výběru zboží s označením předmětu smlouvy, cenou a platební pokyny pro uhrazení, platí-li převodem nebo vložením na účet Provozovatele. Okamžikem doručení výběru zboží je smlouva uzavřena.

2.5. Odesláním výběru zboží kupující zároveň stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými podmínkami, jsou mu srozumitelné a že s nimi souhlasí.

2.6. Účinnost smlouvy je vázána na splnění odkládací podmínky. Odkládací podmínka je úhrada ceny v celkové výši Kupujícím.

 

3. Cena, způsob platby

3.1. Cenou se pro účely těchto všeobecných podmínek užití rozumí částka, uvedená u každého zboží ve www.3Dfotodesign.fun a www.3Dfotodesign.eu, která představuje součet kupní ceny u Dodavatele a odměny zprostředkovatele, ve které jsou zahrnuty i náklady na dopravu.

3.2. Provozovatel Kupujícímu negarantuje, že je cena konečná. V průběhu doručení zboží může dojít k celnímu projednání zboží. Možnost celního projednání může postihnout pouze objednávky v celkové hodnotě vyšší než 550,- Kč (ekv. €22).

3.3. Bližší informace a pokyny k celnímu řízení a uplatnění nároku na kompenzaci je uvedeno v sekci Celní řízení . Zahraniční Dodavatelé nejsou plátci DPH, nelze tedy na zboží od nich zakoupené, uplatnit odpočet DPH.

3.4. Cena se hradí bezhotovostním převodem z účtu nebo vkladem na účet Provozovatele předem nebo jinou nabízenou online platební metodou. Cena se považuje za uhrazenou dnem připsání celé částky na účet Provozovatele. Úhradou ceny se objednávka stává závaznou. Za zboží není možné platit dobírkou z důvodu expedice zboží od Dodavatelů sídlících převážně v zahraničí, tj. Číně, Hong Kongu a Singapuru.

 

4. Dodání zboží

4.1. Dodavatel zasílá zboží zpravidla do 1 až 15-ti dní od doručení objednávky zprostředkovatelem. Zprostředkovatel objedná za Kupujícího zboží maximálně do 7 pracovních dní od jeho objednání Kupujícím. Objednáním zboží se rozumí jeho zaplacení Kupujícím. Dodací lhůta se může prodloužit vzniklým vlivem přepravce dodavatele podle období v roce (státní svátky, Vánoce, atd.) či nepředvítalnými vlivy počasí. Na vyžádání Zprostředkovatel sdělí kupujícímu datum odeslání zboží a sledovací číslo přepravce. Běžná doba dodání je 5-25 pracovních dní od odeslání Prodávajícím. Nejzazší termín doručení zásilky je 90 dní ode dne objednání zboží Zprostředkovatelem. Jestliže Dodavatel zboží Kupujícímu neodešle do třiceti dnů od jeho objednání, vrátí Zprostředkovatel Kupujícímu peníze a vzájemný vztah mezi Zprostředkovatelem a Kupujícím je tím ohledně nedodaného zboží ukončen.

4.2. Zboží je objednáváno u více Dodavatelů. Každý dodavatel zasílá zboží kupujícímu přímo na adresu Kupujícího. Objednatel i Kupující bere na vědomí, že objednané zboží může být Kupujícímu doručeno ve více zásilkách.

4.3. Pokud zboží není doručeno do 91 dní ode dne odeslání zboží Dodavatelem, může Kupující požádat Provozovatele o vrácení peněz nebo o opětovné objednání zboží od Dodavatele. 

4.4. Pokud zboží Kupující obdrží po vrácení peněz, je povinen neprodleně, nejpozději ve lhůtě 7 dnů vydat Provozovateli zboží nebo zaslat Provozovateli vrácené peníze zpět pod stejným variabilním symbolem.

4.5. Doklad ke zprostředkování, zejména daňový doklad, odešle Provozovatel Kupujícímu nejpozději ihned po převzetí zboží a to na poskytnutou elektronickou (e-mailovou) adresu.

4.6. Dodavatel je podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v objednávce. Podle § 2159 odst. 1 občanského zákoníku má kupující povinnost převzít věc při dodání. Nebude-li zboží převzato bude postupováno dle Obecného ustanovení Hlavy III občanského zákoníku (Závazky z deliktů), konkrétně § 2913. Podle zmiňovaného paragrafu je strana, která se dopustila porušení smlouvy (v rozporu s obchodními podmínkami nepřevzala zboží), povinna uhradit druhé straně škodu vzniklou takovým porušením. Kupující tedy uhradí úplatu za skladování ve výši 15,-Kč/den ode dne oznámení přepravcem o doručení zásilky, náklady na poštovné a balné, které Dodavatel v dobré víře uhradil a náklady na manipulaci se zbožím ve výši 50% hodnoty zboží.

Všechna výše uvedená plnění, která jsou v případě nepřevzetí zboží po kupujícím požadována, jsou v konečném důsledku i soudně vymahatelná.

4.7.      V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

4.8.      Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

 

5. Další ustanovení

5.1. České návody nejsou standardně dodávány se zbožím.

Pokud bude mít Provozovatel k dispozici český či anglický návod v elektronické podobě, poskytne jej na požádání kupujícímu.

5.2. Kupující žádá Provozovatele, aby s provedením zprostředkování započal okamžitě po přijetí platby, ještě před uplynutím čtrnáctidenní lhůty pro odstoupení od Smlouvy. Provozovatel tímto sděluje Kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od Smlouvy.

Objednaný produkt lze stornovat pouze nesplněním odkládací podmínky tj.před jeho uhrazením

5.3. Provozovatel se zavazuje řešit případné ztráty či poškození zásilek se zbožím směrem od Dodavatele ke Kupujícímu a to ve prospěch kupujícího tak, aby mu nevznikla žádná škoda plynoucí z této události.

5.4. Provozovatel nenese odpovědnost za škodu způsobenou nesprávnou manipulací se zbožím.

5.5. Odměna Provozovatele je zahrnuta v kupní ceně zboží uvedeném ve www.3Dfotodesign.fun a www.3Dfotodesign.eu

 

6. Reklamace a reklamační řád

6.1. Provozovatel se zavazuje řešit reklamace svých služeb (nedodání zboží, prodleva s dodáním, dodání jiného zboží).

6.2. Provozovatel neodpovídá za jakost a kvalitu zboží ani za soulad zboží s ČSN či evropskými normami.

6.3. Reklamace dodaného zboží (nároky z odpovědnosti za škodu způsobenou vadou zboží) řeší Kupující samostatně přímo s Dodavatelem zboží.

6.4. Pokud Kupující požádá, Provozovatel vyřídí reklamaci zboží za Kupujícího za těchto podmínek:

a) kupující odešle, neprodleně po zjištění vady na e-mail posta.small-packet@email.cz fotografii s popisem vady

b) od dodání zboží neuplynula zákonná lhůta delší než 14 dní

c) reklamované zboží je ve čtrnáctidenní lhůtě dodáno na Small-Packet s.r.o., Uhelná Příbram 41, 58245 spolu s vyplněným reklamačním formulářem.

d) zboží určené k reklamaci nesmí nést znaky použití. Bude-li zboží znečištěno, nasáklé pachy, odstraněn ochranný kryt, či zjistíli se, že zboží je vadné díky nesprávnému použití či vybalení z ochranného obalu atp., tzn. bude-li zjištěno, že reklamace je neoprávněná, bude takové zboží vráceno zpět Kupujícímu se zamítavým stanoviskem bez náhrady, na náklady Kupujícího.

   

  7. Zánik a změna smlouvy

  7.1. Zjistí-li Provozovatel dodatečně, že Kupujícím objednané zboží Dodavatel nemá na skladě, nabídne Kupujícímu zboží podobné (bude-li takové k dispozici). Nebude-li Kupujícím odsouhlaseno, vrátí celkovou částku na účet Kupujícího a objednávku zruší - stornuje.

  7.2. V případě vrácení peněz je doporučeno volit metodu převodu na bankovní účet. Pokud bude Kupující požadovat vrácení peněz mimo území České republiky a Slovenské republiky nebo složenkou, bude Kupujícímu přeúčtován poplatek za tuto platbu a částka k vrácení bude o tento poplatek ponížena.

   

  8. Ochrana osobních údajů

  8.1. Osobní údaje Kupujícího jsou uchovávány v souladu s platnými předpisy.

  Osobní údaje Kupujícího jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Objednávkou služby kupující souhlasí s tím, že jeho osobní údaje poskytnuté Provozovateli, budou použity pro účely vyřízení objednávky a nebudou poskytnuty třetím stranám vyjma Dodavatele a přepravních společností.

  8.2. Kupující sdělením svých údajů při používání www.3Dfotodesign.fun a www.3Dfotodesign.eu (nákup, účast v soutěži, přihlášení k odběru novinek, přispěním v diskusi, použitím zákaznického servisu aj.) souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami www.3Dfotodesign.fun a www.3Dfotodesign.eu a Dodavatelů na elektronickou adresu Kupujícího uvedenou při registraci či v objednávce a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení na tuto e-mailovou adresu či prostřednictvím SMS. Souhlas Uživatele se zasíláním obchodních sdělení je dobrovolný. Uživatel je oprávněn kdykoli tento souhlas písemně či elektronicky odvolat.

  8.3. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou.

  8.4. Kupující bere na vědomí, že zprostředkovatel musí poskytnout prodávajícímu mimo Evropskou unii osobní údaje kupujícího. Kupující dává zprostředkovateli  výslovný souhlas k předání třetí osobě - Dodavateli. Kupující bere na vědomí, že Zprostředkovatel - Poskytovatel - není schopen ovlivnit nakládání s údaji Kupujících a že se na nakládání s osobními údaji mimo EU nevztahuje NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

   

  9. Řešení sporů

  Vzájemné spory mezi dodavatelem a kupujícím řeší obecné soudy.

  Provozovatel informuje spotřebitele o možnosti řešení sporu mezi prodávajícím a spotřebitelem mimosoudním způsobem. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce se sídlem v Praze 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, www.coi.cz. Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy. Každá strana si nese své náklady sama. 

  Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

   

  10. Platnost obchodních podmínek
  Tyto obchodní podmínky jsou platné od 02.08.2019, platí pro zboží na objednávku - tj. zboží s dodací dobou delší než týden, uvedené v samostatné kategorii.

  Nedílnou součástí těchto obchodních podmínek je reklamační formulář, odstoupení od KS, žádost o plnění KS před uplynutím výpovědní lhůty.

  X

  Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat. Nesouhlasím s použitím cookies na tomto e-shopu (zobrazí se prázdná stránka).